Tomi Salvetovi, Ivu Lorencovi a Jakubu Steidlovi u soud v minulosti uloil podmnn tresty, pozdji vak svj verdikt zmnil.

Sttn zstupce pi projednvn u zlnskho soudu Salvetovi pvodn navrhoval deset a jedenct let, Lorencovi devt a deset let a Steidlovi osm a devt let vzen. Obhajoba dala zprotn obaloby.

Krajsk soud loni pi vynesen rozsudku pihldl k nzoru vrchnho soudu, kter odlin hodnotil dkazy. Nebylo prokzno, e tento skutek spchali obalovan, uvedl pedseda soudnho sentu Ji Dufek. Sttn zstupce se odvolal k vrchnmu soudu, kter dnes odvoln zamtl. Petrvvaj zsadn pochybnosti o zapojen obalovanch do trestn innosti, ekl dnes pedseda sentu vrchnho soudu Ivo Lajda.

Ti mui byli obalovan z loupee, neoprvnnho opaten, padln a pozmnn platebnho prostedku a krdee s trestn sazbou od osmi do 15 let vzen.

Vichni ti vinu dlouhodob poprali a tvrdili, e s nosem nemaj nic spolenho. V minulosti byl za nj odsouzen k deseti letm vzen Michal najdr, st trestu si i odpykal. Pozdji vylo najevo, e se v jeho ppad stal justin omyl.

ena mla spoutan ruce a pytel pes hlavu

Podle spisu pokozen 14. ledna 2014 veer zaparkovala auto ped domem v Kromi. Obaloba tvrdila, e k n pistoupil Steidl, napadl ji a spolen s Lorencem natlail na zadn sedadlo pistavenho vozu. V nm podle sttnho zstupce sedl organiztor nosu Salvet.

Zpovzdl mli ve sledovat Vladimr Zavadil a Ladislav Faltnek. Ti pvodn piznali podl na nosu, ale Faltnek oznail za hlavn pachatele dal ti obalovan, kte vinu odmtali.

en nosci podle obaloby sebrali kabelku s penenkou i doklady a dal vci, mla spoutan ruce za zdy a pes hlavu pltn pytel. V noci ji vozili po rznch mstech a dali po n penze.

Pot, co se ena s mui dohodla, e jim piveze 100 milion korun na benzinovou stanici u Brna, ji nsledujcho dne brzy rno vysadili u Vrbky na Kromsku, odkud si zavolala pomoc, stoj v obalob. ena pi nosu utrpla lehk zrann.

Pokozen je dcerou podnikatele, kter obchodoval s pohonnmi hmotami a kter skonil ve vzen kvli daovmu niku. Faltnek podle spisu vybral z eniny odcizen platebn karty 20 tisc korun a Lorenc dalch 20 tisc korun.

Krajsk soud ppad projednval v hlavnm len potet. Jeho pedlosk rozsudek ve vztahu k Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi, kte stejn jako sttn zstupce podali odvoln, loni zruil Vrchn soud v Olomouci. Vc se tedy vrtila do Zlna.

V noru 2019 krajsk soud v kauze povolil obnovu zen a zruil pedchoz rozsudky. Faltnek se Zavadilem se k podlu na nosu doznali, soud je vak netrestal kvli podmnenm trestm uloenm v jin vci.

Jet dve peruil najdrovi, kter vinu po celou dobu odmtal, vkon trestu. V roce 2020 alobce najdrovo sthn zastavil. Spolu se najdrem byl k pti letm vzen odsouzen i Faltnek, kter po dobu trestnho zen nkolikrt zmnil svou vpov. Soud ale pozdji tento verdikt zruil. Prv na zklad Faltnkovy vpovdi obaloval obaloval sttn zstupce pozdji dal tyi osoby.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.