Britt nadenci pestavuj v serilu Zchrana zcenin ty nejzchtralej a nejzvltnj budovy ve Spojenm krlovstv, aby vytvoili sv domovy sn. Snoubenci Hailey a Ritch li jen nhodou kolem star stodoly, kter je upoutala. Dali nabdku a po koupi se hned s vervou a nadenm pustili do rekonstrukce. Vypjili si nad a stavebn prce se uili prakticky za pochodu.

Stodola byla vpedu oteven, slouila toti jako psteek pro krvy.

Li stodola, jak se stavba jmenovala, mla pedn st otevenou, protoe slouila jako psteek pro krvy. Pilhala k n Sov v, uren pro uskladnn krmiva. Mlad pr se rozhodl vloit do ve pomoc ocelovho nosnku patro a na druh stran stavby postavit jet pstavek s hlavnm vchodem.

Ekologit nadenci si tak pedsevzali, e vyuij veker materily ze stavby, kter ve stodole nebo na pozemku najdou, ppadn je dopln o recyklovan.

Chyby se najdou, ale

Dky naden mladho pru prce pokraovaly, by ne vdy tak rychle, jak bylo poteba. Obas se objevila i chybka, teba kdy instruktorka jgy Hailey zjistila, e vyzdila kiv podezdvku pod okno, nebo Ritchovi nevyel jeho npad, jak vyeit zven podlahy. Natst se een vdy nalo, dokonce i v ppad, kdy se zapomnlo na izolaci pod rmy oken

Schody, kter mlad pr koupil za 500 liber na e-Bay, vypadaj v prostoru naprosto skvle.

Jednu z nejvtch chyb vak nespchali mlad amati, ale firma, kter patn spotala mnostv betonu na vylit podlahy a pak mla jen dv hodiny na to, aby rychle pivezla dal, ne ztvrdne u vylit st podlahy.

Situace byla o to hor, e cesta ke stodole byla zk a klikat, take se cisterna jen obtn a msty i jen po centimetrech dostvala k cli.

Hailey a Ritch si dsledn hldali uhlkovou stopu, proto napklad nekupovali nov cihly, ale podili si je ze sbrnho dvora, toit schodit koupili za pouhch 500 liber na eBay.

Dub z jezrka

Jednm z nejvtch majstrtyk jak mladho pru, tak mstnho truhle bylo vyuit starho mrtvho dubu, kter rostl v jezrku u domu. Hektarov pozemek nabzel i iv stromy, ale to majitel nechtli.

I desky v koupeln jsou ze deva starho dubu.

Poraen strom pak sice pracn tahal z jezrka traktor (natst s nm vypomohli soused), ale mohutn kmen se stal skvlm zdrojem devnch plt. Z nich jsou veker pracovn plochy v interiru vetn desky jdelnho stolu i police. Tak vechny devn obkladov desky jsou z recyklovanho materilu.

Rekonstrukce se nakonec prothla na dva roky, ale byla v nich i prava okol. Bez n to nelo: kolaudaci domu toti sympatick pr zavril opravdu stylov, a to svatbou, kter se uskutenila prv na pilehlm pozemku.

Pr dokonce dodrel svj rozpoet, a to 150 tisc liber, tedy pi souasnm kurzu necelch 4 400 000 korun. Jen prava pozemku na svatbu a zzem pro ni je vak pila na dalch deset tisc liber, tch vak odvn dvojice urit nelituje.

Pvodn trmy stailo obrousit a nalakovat.

Seril Zchrana zcenin uvd Prima Zoom kadou sobotu od 19 h, opakovn mete sledovat nsledujc ter od 7 h rno.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.