Akademie designu R, sloen z 62 vznamnch osobnost z ad eskch i zahraninch kurtor, galerist, fredaktor, novin a teoretik designu, rozhodla o vtzch osmnctho ronku cen Czech Grand Design. Nejprestinj ocenn pro esk autory, designry a vrobce pevzali laureti v rmci slavnostnho veera v nedli 3. bezna 2024 ve Stavovskm divadle.

Novou podzimn kolekci Dui lesa navrhl pro Moser Jan Plech. Vza Fungi m jemn brus vtrusnice hub a mkkou svtlou merukovou barvu.

Absolutnm vtzem, a to Grand designrem roku 2023, se stal Jan Plech. Zpeetil tak svou roli umleckho editele tradin karlovarsk sklrny Moser, kter se podle odbornch porot a vtiny len Akademie designu R zhostil s respektem k emeslu, tradici a se smyslem pro citlivou inovaci a originln design.

Za celoivotn pnos oboru byl do Sn slvy eskho designu uveden designr Ji Jiroutek (19282023), kter se zapsal do historie eskho designu ikonickou kolekc nbytku U-450.

Ceny byly dle udleny v osmi kategorich a vtzov pevzali v rmci kreativnho galaveera trofeje v podob osobnho lapae npad a sn navren loskmi Grand designry, studiem Lexov&Smetana.

Sklo pineslo vtzstv

Vtzem kategorie Designr roku, Cena Ministerstva kultury R i Grand designrem cen Czech Grand Design 2023, se stal designr Jan Plech. Plech si ocenn odnesl za vzu Abyss, vzy Harmonic a kolekci vz a npojovho skla Due lesa, kter navrhl pro tradin karlovarskou sklrnu Moser.

Designr Jan Plech se sv role umleckho editele firmy Moser, jm se stal v roce 2022, chopil s pokorou k tradici firmy a k materilu skla, jm je dlouhodob fascinovn, s respektem k emeslu a zrove s entuziasmem jemu vlastnm, se smyslem pro citlivou inovaci a originln design, poznamenala za Akademii designu R, kurtorka, historika designu a umn Tereza Bruthansov.

Cenu Designr roku Cena Ministerstva kultury R pedal nmstek ministra kultury R Ondej Chrst. spn spojen tradinho producenta se pikovm souasnm designrem i vjimenost kolekce vz a npojovho skla Due lesa nsledn stvrdila vhra firmy Moser v kategorii Vrobce roku.

Titul za nejlep instalaci firmy zskal na Designbloku 2023 Moser za svou instalace s levitujcm mrakem, na kterm pluj sklenn vzy. Jejm autorem je Jan Plech. Instalace zskala i Cenu veejnosti.

Za vce ne sto edest let sv existence se Moser stal symbolem stability a vysok kvality. Vyprofiloval se v dvryhodnou znaku pro konzervativnj zkaznky, kte si potrp na tradic a dokonalost. Nastal vak as posunout jej bl k souasnm zkaznkm a pustit mladou krev do il. Ta proud a tepe v nov kolekci Due lesa, kterou Moser pedstavil na minulm Designbloku a ztlesuje budouc smovn znaky, hodnot Michaela Kdnerov, lenka odborn poroty Akademie designu R a kurtorka Moravsk galerie v Brn.

A dodv: Luxus, kter je pro Moser typick, se v nov kolekci skln ped archetypln, dvrn znmou krsou, je jemn uchop srdce kadho z ns a nn jej zmkne. To je cesta, po n se Moser s Plechem vydvaj a my chceme jt s nimi.

S slvy za nbytek pro kadho

Vznamn ocenn mimo kategorie je kad rok udlovno jedn osobnosti za mimodnou tvr a pedagogickou innost nebo pnos v teorii designu. Do Sn slvy eskho designu byl Akademi designu R uveden designr Ji Jiroutek (19282023).

Mon budeme jen tko hledat domcnost, kde se v 60. a pozdjch letech nemihl (a mon je zde dodnes) nbytek U-450. Ji Jiroutek v nm propojil bruselsk styl (eskoslovensk smr, po kterm prahnul po Expu 58 cel designov svt) a dostupnost.

U nbytku U-450 dokzal Ji Jiroutek spojit kvalitn design s dostupnou cenou.

Designr dokzal snit nklady tak, aby se nbytek mohl vyrbt v masovm mnostv a prodvat za pijatelnou cenu. Skky se navc vyznaovaly skladnost, vyrbly se z lehho deva a hodily se do jakkoliv mstnosti. Za dvacet let se slavnho nbytku vyrobilo nkolik milion kus.

Ji Jiroutek byl a je hvzda, pestoe je jeho jmno znm mimo oblast designu jen mlokomu. Neprvem. Stihl toti promnit podobu esk domcnosti k lepmu i v nesnadnch podmnkch socialistickho reimu. O tom se me dnenm designrm jen zdt, doplnila Michaela Kdnerov. Cenu pevzal Jiroutkv prasynovec Antonio Carlini.

Designi, kte maj styl

Kategorii Mdn designr roku ovldl slovensk nvrh ijc v Praze Boris Krl, kter se v kolekci Salon de Nuit a pi nvrhu rby pro hereku Danielu Kolovou vrtil ke svm dtskm snm, vythl skicy ze stedn koly a redefinoval naivn pohled na sv retro mzy.

Lta strven prac pro jin nvrhe jako model, konstruktr stih a krej Borisovi pomohla utdit mylenky a formulovat kdo je, co chce ct a kde le rodn pole pro jeho mdn vyjadovn a estetiku. Stal se jm, ne pln pekvapiv, odv pro zvltn pleitost. Tedy typick salonn mda it na zakzku. Vce ne o talent zde jde o dobr a poctiv emeslo, komentoval Jan Krlek, kreativn editel asopisu Dolce Vita, stylista a konzultant.

Designrkou perku roku se stal nov talent evropsk mdn scny, Klra Marie Bliss s kolekc Banshee. Pirozen, a surov, pesto o Banshee nelze vyslovit nic jinho, ne e se jedn o deliktn mdn zleitost. Takovou, je nen zvisl na ase a trendech jej lemujcch, takovou, je nen prvoplnov lbiv a vkusu ani bnm komernm poadavkm se nepodbz, k novinka a lenka odborn poroty Akademie designu R Andrea Bhounkov.

Akoli Bliss vystudovala odvn a kostmn design, jej tvorba nepat do kategori ani kolonek. Mon za to me jej pvod, narodila se v Austrlii eskm emigrantm, ale zcela urit ji ovlivnilo studium v Antverpch na prestin Royal Academy of Fine Arts.

Akoli Bliss vystudovala odvn a kostmn design, jej tvorba nepat do kategori ani kolonek. Mon za to me jej pvod, narodila se v Austrlii eskm emigrantm, ale zcela urit ji ovlivnilo studium v Antverpch na prestin Royal Academy of Fine Arts. Tam tak pi prci s archivy a reeremi zaala jej posedlost historickm prdlem, jeho vliv na vnmn enskho tla a body pozitivitu. kola urit ovlivnila i komplexnost jej tvorby, vetn budovn vlastnho brandu a jeho portfolia.

V kategorii Grafick designr roku uspla vzdlvac platforma Vividbooks Vtka kopa. Digitln uebnice pomhaj uitelm fyziky, chemie a matematiky s vukou na zkladnch kolch.

Uebnice i pedchoz produkty Vividbooks velmi npaditm zpsobem propojuj svt online a svt fyzick, reln. Z grafickho zpracovn uebnic i energie a optimismus, km pin vzdlvn hrou. Nejdleitj ale je, e to nekon jen u krsn zpracovanch uebnic: Autorm a vvojm se tak da uebnice dostvat do kol a k uitelm, ekla Jana Vinov, lenka odborn poroty Akademie designu R a editelka organizace CZECHDESIGN.

Titul Fotograf/ka roku obhjilo z roku 2020 duo SHOTBY.US, za nm stoj Lenka Glisnkov a Karolna Matukov. I v roce 2023 pokraovalo duo fotografek SHOTBY.US v spnm taen, kter h kreativnmi npady, vysvtlila volbu Akademie designu R lenka jej odborn poroty, umleck editelka a kurtorka festivalu Fotograf Tereza Rudolf.

Na poli ilustrace zazila Magdalena Rutov, kter zaujala kresbami pro dtsk knihy J, chobotnice (Baobab), avargo / Tulk (Tera Fabinov, Milena Hbschmannov, KHER) a Rajaci a Banni (Petr Va, HOST). Prce Magdaleny Rutov je originln jak v eskm, tak evropskm kontextu. Je netuctov, iv i sebevdom, a pitom srozumiteln jak dtskmu, tak dosplmu publiku, pochvlila Tereza Horvthov, lenka odborn poroty Akademie designu R a nakladatelka.

V kategorii Objev roku, jej clem je upozornit na erstv npady, nov designrsk uskupen i mlad talenty, letos z irok konkurence 17 nominac uspla originln stavebnice TOTEMO designrky Adriany Koldy.

Projekt TOTEMO klade od zatku draz na ekologii a udritelnost. Zatmco spojky jsou vytitny na 3D tiskrn z recyklovanch PET lahv, stavebn dlky jsou vyrobeny z devn pekliky potitn ekologickmi barvami.

TOTEMO podporuje spontnn hru, rozvj pedstavivost, jemnou motoriku a kreativitu, a to nejen u dt, ale i dosplch. Zaujme organickmi tvary, vraznmi barvami a jednoduchm, a pitom dmyslnm, principem sestavovn. Nabz tolik monost skldn prostorovch obraz a soch, a u abstraktnch i realistickch, kolik jen vm fantazie dovol. A vsledn objekt vdy psob krsn, hodnotila lenka odborn poroty Akademie designu R, kurtorka, historika designu a umn Tereza Bruthansov.

Projekt TOTEMO klade od zatku draz na ekologii a udritelnost. Zatmco spojky jsou vytitny na 3D tiskrn z recyklovanch PET lahv, stavebn dlky jsou vyrobeny z devn pekliky potitn ekologickmi barvami.

Ocenn navren, jak u bv zvykem, loskmi Grand designry, tedy studiem Lexov&Smetana, pedaly na prknech Stavovskho divadla v Praze vznamn osobnosti kulturn i veejn scny.

Kreativnm galaveerem v reii Jany Burkiewiczov provedl v kulisch pedstaven Nrodnho divadla Bakchantky herec Miloslav Knig za hudebnho doprovodu skupiny Bert & Friends. O vhercch i vech nominacch Czech Grand Design informuje irokou veejnost rovn nov web czechgranddesign.cz, kter se brzy stane spolehlivou databz nejspnjch eskch designr.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.