Je mu teprve 19 let, z vzen me vyjt ve svch 38 letech, nebo tak nikdy. Mladmu Ukrajinci hroz a doivot. Loni o przdninch podle obvinn zneuil a znsilnil v Plzni o tyi roky mlad kolaku, kterou se pak pokusil zavradit.

Dvce zachrnilo ivot zejm jen to, e hrla mrtvou v dob, kdy j v pytli shazoval ze svahu.

Policie vyetovn ppadu z loskho srpna ukonila ped nkolika dny. 21. nora byla ke Krajskmu soudu v Plzni podna obaloba na jednu osobu pro zloin pohlavnho zneuit, pro zloin znsilnn a vrady ve stadiu pokusu. V ppad uznn viny hroz osob od 15 do 20 rok nebo vjimen trest, uvedl dozorujc sttn zstupce Ji Richtr.

Ppad je vjimen nejen tm, co se stalo, ale e se k nmu vyjdila i ukrajinsk ambasda. Vink mus bt potrestn za svj in, a to v souladu s platnmi prvnmi pedpisy esk republiky, uvedla po inu ambasda na Facebooku, kdy vylo najevo, e obvinnm je prv Ukrajinec.

Obvinn nepiel do esk republiky s uprchlky po zahjen vlky ped dvma roky, ale s rodinou tu ije adu let, chodil tady u i do zkladn koly.

Kamardku napadl loni 8. srpna v plzesk sti Lobzy. Dvku nejprve vylkal na prochzku kolem eky. Argumentoval, e cestou jet odnese njak vci svmu znmmu.

Jeliko se dvka s muem po uritou dobu znala, souhlasila. Po chvli zmnil mu smr a neekan se vydal do nedalekho lesku. Dvce svzal ruce, pelepil sta a znsilnil ji. Nsledn j zpsobil jet ezn zrann a vyhrooval smrt. Pak dvku zabalil do pytle, shodil ze srzu do lesa a z msta odeel. Dvce, kter pedstrala smrt, m si pravdpodobn zachrnila ivot, se podailo dostal z msta pry a zavolat si zdravotnickou zchrannou slubu. Ta ns okamit o ppadu informovala, uvedla loni v srpnu policejn mluv Michaela Raindlov.

Pachatele policist dopadli jen nkolik hodin po inu. Soudce jej pak poslal do vazby, ve kter je dosud.

Nesmyslnost a brutlnost inu tehdy vyvolala protiukrajinsk nlady. Kolektivn vina v ppad trestnch in neexistuje, ekl o pt dn pozdji ministr vnitra Vt Rakuan na mimodn tiskov konferenci v souvislosti s nsilnmi iny v esk republice, ze kterch byli v prbhu srpna podezel mlad Ukrajinci. Zdraznil tehdy, e mra kriminality, za n stoj ciz oban, v esk republice nevzrostla.

Clem je, aby se v esk republice ctil bezpen kad, ekl tehdy Rakuan. Dodal, e kad nrod m lidov eeno stejn mnostv hovad. Ty iny jsou individuln, jsou to iny jedinc, zdraznil.

Brutln ppad v Plzni tehdy vyvolal pozdvien. Kdy se na internetu objevila informace, e pachatelem je Ukrajinec, spustilo to lavinu nenvistnch koment. Na socilnch stch se objevovaly zprvy o pipravovanch protestnch akcch v Plzni. dn se nakonec neuskutenila.

Plzesk primtor Roman Zarzyck se snail po inu situaci uklidovat. Nsil neprospje nikomu, uvedl tehdy.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.