Architekti navrhli a neekanou pravu dispozice, kdy jeden oteven a znan neuchopiteln prostor rozlenili do jednotlivch funknch zn tak, aby uivatel nemusel sndat vedle rozestlan postele.

Dal zajmav nvtvy najdete v asopise Bydlen mezi panely.

Obecn v otevrn prostoru za kadou cenu nevnmme takov benefit a zachzme s tmto tmatem velmi opatrn, vysvtluj autoi promny. Nad hotovou dubovou podlahou se tak mezi novmi pkami ze sdrokartonu vzn mal lonice, kter odsunula kuchyku z pvodn nevhodn pozice v ostrm rohu ble k prostorn terase.

Cel vyzvednut lonice vzniklo zsti kvli potrub s odpadem, kter tudy vede z kuchyn, ale tak kvli lonmu prostoru. Pod dvma poklopy se toti skrv spousta msta, kam se vejde ve, na co v malm byt nen prostor jinde.

Nejnronj bylo si pipustit, e se bude stavt byt v byt znovu a na tuto drobnou, ale zcela zsadn pravu pemluvit rozumn emeslnky a ty tak v rmci stavby, pokud to tak lze vbec nazvat, v pimenm ase zkoordinovat, k architektka Markta Zdebsk.

Pohled na nbytek navren na mru potebm investora

A pokrauje: Dal boj byl s truhli, kte po vysoutenm vbrovm zen moc nehledli na termny. Budi jim vak polehujc okolnost, e se ve odehrvalo v dob nejt잚ho covidu a hlavn e to nakonec velmi dobe dopadlo,

Nbytek na mru

Vloen pelek se atn skn a podpalubm jsou vyvedeny z bezov pekliky. V pedsni, koupeln a na WC jsme ponechali pvodn povrchy a po stenm peuspodn jsme ve doplnili nbytkem na mru tak, abychom vytili prostor na maximum, popisuje Markta Zdebsk.

Nbytek je vyroben z ble lakovan MDF v kombinaci s ostrvkem z pekliky a s pracovnmi plochami z corianu. Po domluv s investorem jsme tak vymnili vnitn dvee a kovn, kter v pvodnm standardu psobily ponkud nedstojn, k architektka.

Ve dopluje na mru uit okenn textil, nkolik vybranch solitrnch kus nbytku, osvtlen a klientem obstaran obrazy, kter architekty bavily stejn jako cel tato mal, ale zajmav akce.

Prhled z kuchyn do obvkov sti

Technick informace

  • klient: soukrom osoba
  • lokalita: Praha
  • typ stavby: interir
  • projekt: 2022
  • uitn plocha: 39 m2
  • autor: MgA. Markta Zdebsk, Ing. arch. Marek ek / BY architects

Dal zajmav nvtvy najdete v asopise Bydlen mezi panely.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.