Jak vbr osobnost vypad? Mte ze plnou jmen, kter pak skldte dohromady? M to njak pravidla?
Mme mnoinu lid, kter chceme ve StarDance mt a pi vbru dbme na mix obor: herci, zpvci, sportovci, zajmav osobnosti odjinud. Soutc potebujeme mt i vkov odlien, protoe chceme oslovit co nejir divckou skupinu. To je zkladn mustr. Pi kadm ronku se tak sname reagovat na to, kdo je v tu chvli oblben, koho lid rdi vid, koho rdi sleduj, nejen v televizi, ale i na internetu. Pod hledme a objevujeme, jsme mal zem, spousta hvzd u ve StarDance byla.

Oslovili jste nkoho dvakrt?
Zas tak mal nejsme, to zatm nebylo poteba, navc dal osobnosti se rod. Nejsou znm te, ale teba zrovna n pod je lidem uke a hvzdy z nich vytvo.

Co je teba ppad posledn vtzky StarDance Dariji Pavloviov.
Darija je ukzkov pklad. Na zatku se mohlo zdt, e je do potu. Na tiskov konferenci ped sout to bylo hodn znt, novini chtli rozhovory se znmjmi osobnostmi a ona psobila jako outsider. Ale svoj pl a talentem dokzala to co dokzala. Napsala pbh. A to je to, co chce divk vidt. Nechce vidt nkoho, kdo vechno vystel na prvn dobrou, chce sledovat rst, s pdy i vzestupy. Mimochodem, i to je kl, podle kterho osobnosti oslovujeme. Nechceme tam mt deset zivch jmen, to by byla nuda. Chceme tam mt i lidi, se ktermi se bude divk cel podzim bavit.

Chpu, ale kdy destku skldte, urit jako prvnmu nezavolte nkomu jako Darija.
To asi ne, ale taky to nebv tak, e hned na zatku ulovme nejvt rybu a pak to kolem n skldme. Nikdy si neeknu: chci tam mt tuhle hereku, bez n to nedme dohromady. To si nemu dovolit. Nkoho si samozejm peju, mm vysnn jmna, ale zrove pi skldn musme bt hodn flexibiln a mnit plny za pochodu. Teprve kdy poet potvrzench astnk narst, dostv to njak tvar.

Je zatek nora, u jste urit nkomu volali, kvli pt ad, vite?
Volme klidn rok a pl pedem! Jet neskon jedna ada a my u musme shnt osobnosti do dal.

Take u te nkdo v, e kus lta a cel podzim strv ve StarDance?
U pr takovch je.

Jak vytipovan lid obvykle reaguj na v telefont? Vm, e nkdo se vyloen modl, abyste ho oslovili.
Ano, nkter telefonty trvaj jen pr minut a jsme na vem domluveni. Jene takovch lid je nejmn. Ale zase je pravda, e jako je mal skupina tch, kte hned eknou ano, je velmi mal skupina tch, od kterch uslyme kategorick ne. Je to tak jedna ku jedn.

A mezitm jsou ti mon, musm si to rozmyslet.
Pesn tak. Teba by i chtli, ale momentln jim nepeje zdrav, nebo maj dlouho dopedu nasmlouvanou prci. Jednme vtinou s lidmi, kte maj sv zvazky domluven ne na rok, ale rovnou na nkolik let dopedu. S takovmi se dohodneme, e kdy si as vyblokuj, zavolme jim ped dal adou znovu.

A tak vznik dlouh seznam.
Ano, jsou to jmna, kter kolem ns ltaj a jen ekme, kdy si vechno sedne. Prv proto je pro m stran osvujc, kdy se na druhm konci ozve: Ano, hrozn jsem si to pla, jdu do toho.

Jsou lid, kte pvodn odmtali, ale kdy vidli, e StarDance m spch, zmnili nzor?
Jsou, umlci, nebo i sportovci, kte narazili na nkoho, kdo u u ns tanil a z pvodnho striktnho ne, je mon. Lidem se ivot mn, odrostou dti, ubude prce, skon sportovn karira, to jsou momenty, kter rozhoduj. Navc nae sout m velmi dobr jmno. Speciln posledn ronky ukzaly, e StarDance jednoznan pat na veejnoprvn televizi, je to oven, kvalitn poad, kter spojuje rodiny. Jeden kolega reisr mi vyprvl, e se na podzim u nich doma dlo nco, co jet nezail jeho dv pubertln dti si v sobotu veer zvaly sv spoluky dom, nakoupili si brambrky, pit a koukali na StarDance. Ten pod doke spojit lidi bez ohledu na vk.

Znm to z domova, tinctiletou dceru bavil tanec a vechno okolo, desetiletho, sportovn zaloenho syna hlavn bodovn a vyazovn, ale koukali pravideln oba.
Dvaj se i ptilet dti, kter u televize tan, bav to samozejm i star divky. To je v dnen dob skoro zzrak. Mlokdy se vm poda pracovat na projektu pro vechny. Je fajn pipravovat poad pro dti, nebo poad pro nadence hry na klavr, protoe vte, co ty lidi zajm, vte, jak zaujmout. StarDance je v tomhle ohledu pln nco jinho. A vechno zan prv u vbru soutcch, o kterm se bavme. Musme vem nabdnou toho jejich oblbence, aby to na podzim splnilo kritria rodinn podvan.

Zmnila jste, e mte njak vysnn jmna, mete mi njak ct?
Vyhbm se tomu, protoe kdy takov jmno vyslovm, u pak nen vysnn. A nkter jmna ani ct nemu, protoe s tmi lidmi jednm, letos teba nekvli, ale za dva roky teba, doufm, kvnou. Ale jedno jmno ct mu: Hrozn bych chtla, aby u ns tanil Jaromr Jgr.

U jste ho oslovila?
Nkolikrt, zatm se to nepodailo. Ale teba a ukon kariru

Jaromr Jgr

Obvm se, e to Jaromr Jgr nikdy neudl.
Prv! A pokud ji vbec nkdy skon, bhv, jestli jet j budu ve StarDance! Uvidme. Ale myslm, e by divky moc bavil.

Letos tedy jet urit tanit nebude, ale kdy se dozvme jmna tch, kte na podzim budou?
Jet pesn neznm termn, ale jako vdy sloen destky osobnost zveejnme nkdy na jae.

Sama kte, e nkte u te vd, e tanit budou. Jak se takov vc utaj a do jara?
O vybranch jmnech vm j, vedouc projektu a scnristka Barbora Suchapov, pr lid z veden televize a pak u jen ten dotyn lovk. J urit nic neprozradm, ani doma to neeknu, i kdy se m samozejm ptaj. Vybran osobnosti vdycky prosm: chpu, e to muste nkomu ct, chpu, e muste zruit, nebo pesunout njak zvazky, ale zkuste to vydret a do jara, blokujte se pod jinou zminkou. Ale jsme jen lidi.

Co soutc obvykle nejvc pekvap?
as, kter je to bude stt. Pijdou a eknou: my vme, e je to asov nron projekt, hodn jsme o tom slyeli. Ale kdy jim potom sdlm, jak asto budou trnovat a jak dlouho, stejn jsou pak pekvapen. A pak je vdycky okuje fyzick nronost. Kdy zanou trnovat, zjist, e zaali provozovat vrcholov sport.

A toto pekvap i sportovce?
Vte, e i ty. Tanec je specifick pohybov disciplna, take i sportovci, zvykl na tvrd trnink piznvaj, e je bol svaly, o kterch ani nevdli, e je maj. I kvli tomu, jak je ast nron, je velmi dleit vybrat k tanc celebrit i vhodnho tanenho profesionla. Mus to bt velmi empatick lovk, kter um nco nauit a mus mt schopnost najt spolenou e s pln cizm protjkem, protoe spolu budou trvit stovky hodin.

Destka profi tanenk je tak dopedu hotov?
Tu skldme a pot, co vyberme VIP inkujc. Kad na hvzd vybrme profesionlnho tanenka na mru. A pozor, ani tanenci dopedu nevd, s km budou v pru. Ve StarDance dbme na rovn podmnky: vichni dostvaj stejn finann ohodnocen, nikdo dopedu nev, s km bude tanit a nikomu nesdlujeme, kdo bude tanit vedle nich.

Ale ptaj se na to, logicky.
No jasn, vichni jsou zvdav: U mte nkoho krom m? A kdo tam teda bude? A j neeknu. Fakt nikdy. Dozv se to stejn jako vichni ostatn. Opakuji: rovn podmnky. Pat to do pravidel.

Lucie Kapounov

Lucie Kapounov

Vedouc Centra dramaturgie hudebn, divadeln a zbavn tvorby v esk televizi. Krom StarDance m na starosti Vechnoprty, Zzraky prody i ArtZnu. Pracovala tak ve zpravodajstv, krom televize psobila i v rdich v eskm rozhlase a pedtm v rdiu Kiss Hdy.

D se zobecnit pstup soutcch celebrit? Jsou teba sportovci vc zaran do trnink, chtj vyhrt, protoe jsou tak nastaven?
Sportovci k tomuto maj tendenci, neodmlouvaj, maj trnink a hotovo. Ale takovou zarputilosti najdete i u herc, ti taky podstupuj dril, kdy se teba u novou roli. Je to individuln. Nkdo k nm jde vyhrt, nkdo si jde zatanit. A taky zle na vku, kdy je vm dvacet, jedete jak buldozer. Kdy vm thne na sedmdest, tak jak to popsala jedna hereka, chcete jen pet. Ut si to a pet.

A nkdo chce jen zhubnout.
S touhle motivac jsem se asi jet nesetkala. V poslednm ronku nm tedy dmy hodn hubly a teba Iva Kubelkov ke konci kala: j u ani nechci, u to sta! Jene jak se tlo nastartuje a nkolik tdn funguje pln jinak, tak se i chov jinak a lovk jde s vhou dol, i kdy u o to ani nestoj. Ale ano, pro nkoho mou bt shozen kila pjemn vedlej efekt. Oni toti hubnou i mui, a dokonce i profi tanenci, v posledn ad napklad hodn shodil Jakub Mazch i Martin Prgr a z Dominika Vodiky na konci nezbylo snad nic, ten byl jak z kozy duch. Je to opravdu nron i pro profesionly, ale zase se radovali, e na Vnoce budou moct jst co budou chtt a nebudou se muset omezovat.

V kolika zemch se StarDance, tanen sout licencovan britskou BBC, vysl?
Piblin v edesti zemch, krom Antarktidy jede na vech kontinentech. Tancovn dl lidi astnmi.

V esku mme navc jeden unikt tanen kurzy, ktermi na stedn kole proel skoro kad a zjem o n nekles ani dnes.
Tanec je a byl v na zemi vdycky hodn oblben, velkou tradici m folklor, mme rdi plesy, stle vc jsou oblben tanen kurzy pro dospl. Pokud je to i dky StarDance, mm z toho radost.

Sout vznikla v BBC a vy muste pi vrob esk verze dret danch pravidel. U vm nkdy v Britnii nco zatrhli?
Zatm ne. Ctme jejich Bibli a moc neblznme, take asi nebyl dvod. Naopak jsme inspirovali jin stty, jako prvn jsme pili s charitativnm veerem. To mlo obrovsk spch a pokud vm, pes BBC se to dl.

esk verze StarDance se vysl od roku 2006, divci jsou na spoustu vc zvykl a hkliv na jakkoliv zmny. Jedna drobn ale probhla, z pvodn tveice porotc zbyli v posledn ad jen ti. Pro?
Kdy tam byli tyi, nemli tolik prostoru se projevit. Ale plnujeme, e v porot budou vdy dva profesionlov a jeden tak trochu oumen. esk divk se chce nejen bavit, vyaduje i njak odborn vhled, chce se nco dozvdt. Nechtl by ti oumeny.

Jeden Gea sta.
Pesn, n divk nepotebuje ti bavie, ale ani ti upjat profky, kte budou ze sv pozice kritizovat chyby a sledovat propnut nohy. V zahrani to bv jinak, tam si s tm vtinou hlavu nelmou a zmn se neboj. Napklad v Rakousku modertor na jeden rok klidn pesko do role tanenka a pak se objev i v porot, vyzkou vechno. Kdy m nco rd esk divk, je rd, kdy se to nemn.

Take a se jednou obmn modertorsk dvojice, bude revoluce?
Pedstava, e by StarDance moderoval nkdo jin ne Tereza Kostkov a Marek Eben? Upmn, byla bych rda, kdyby se to v dohledn dob nestalo a natst u vm, e minimln letos bude ve pi starm. Kdy v jednom covidovm dle onemocnla Tereza Kostkov, zskok Alee Hmy dopadl skvle, divci to vzali, to je pravda. Me se stt cokoli, ale o dn vmn rozhodn neuvaujeme.

Jene tinct ad, osmnct let, to je stran dlouh doba.
Jednou k vmn dojde, logicky. Ale me to bt jako s tm Jgrem a k tomu dojde, j u teba u StarDance nebudu.

Kvz o dvancti roncch tanen soute StarDance …kdy hvzdy tan spustte tady.

Tereza Kostkov

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.