Na televiznch obrazovkch b seril Jedna rodina, kde hrajete i vy. Na co se divci mohou tit?
No na moji Isabelle! (smch) Ale vn, svou postavu zatm prozrazovat nebudu, a si o n divci udlaj obrzek sami. Musm ale piznat, e tohle naten m obrovsky bavilo, nebylo to toti takov to klasick serilov jako na bcm pse. Jedna rodina je nco mezi serilem a filmem, a takov prce ns herce vdycky pot.

Kde jinde vs vai fanouci mohou vidt?
Teba v divadelnch pedstavench Rebelky nebo est tanench hodin, se ktermi jezdme po cel republice a nebo taky na mch ansonovch koncertech s Triem tpna Markovie.

Texty ke svm ansonm si pete sama, jak vznikaj?
Musm na n mt as a sprvn rozpoloen. Je to pro m hodn hlubok a nitern zleitost, o kter se tko mluv. Nkdy, kdy pu veer, nemu z toho pak usnout. A to je spnek vc, kter je pro m v ivot hodn dleit. (smch)

Kalend Promny Fantazie 24 (ervenec) Chantal Poullain Chrnm vae dtstv

Momentln vznik i pokraovn va spn autobiografie ivot na lan.
Bude se jmenovat ivot na kolotoi. A stejn jako v ppad prvnho dlu knihu peme spolen s Mou Zindelovou. A fotky ke knize jsme s moj dvorn fotografkou Monikou Navrtilovou jely nafotit dokonce a do Marseille. Moje prvn kniha mla velk ohlas a smysl, dostvaly se ke m zprvy, e m ivotn zkuenosti a to, jak jsem je eila, mnoha lidem pomohlo. Byla jsem velmi pekvapen, a moc m to potilo. Ctila jsem, e kniha mla smysl a doufm, e ivot na kolotoi pinese jeho tenm to sam.

O vaich aktivitch se meme dozvdat i z vaich socilnch st. Jak vnmte tento fenomn dnen doby?
Nejsem zrovna velk fanouek virtulnho svta. Samozejm, do urit mry Instagram a Facebook pouvm, hlavn ke sv prci, ale tm to asi hasne. J se chci s lidmi setkvat naivo, tohle pro m nen. A jak tyhle vci dokou bt v dnen dob nebezpen hlavn pro mlde, o tom asi ani nemusme diskutovat. Oddlen dtsk psychiatrie by o tom mohla ct svoje.

Mimochodem prv dtsk psychiatrie jsou aktuln velkm tmatem va nadace Archa Chantal, kter minul rok oslavila tict vro.
Samotnou m to slo pekvapilo! (smch) Za ty roky jsme pomohli humanizovat nespoet dtskch nemocninch oddlen po cel republice, spolupracujeme s vtvarnky i architekty, kte nm pomhaj ve realizovat do poslednho detailu. Pro dtsk pacienty je stejn, aby se v nemoci nachzeli v pjemnm prosted, kter m pak velk vliv na jejich psychiku, kter u tak je na tchto oddlench velmi kehk. Nadace momentln spolupracuje s dtskmi psychiatriemi v Brn a ve Vykov a s dtskou onkologi v Praze.

Narozeniny zrove slav legendrn kalend Promny nadace Archa Chantal, kter jste letos pedstavili v pln novm stylu.
Promny, jak jsme je znvali poslednch patnct let, kon. Tma u se vyerpalo a bylo poteba pijt s nm novm. Taktovky se chopila fotografka Lenka Hataov, kter vymyslela koncepci fotografickch obraz propojench s tm nejnovjm, co te hbe svtem, umlou inteligenc. Nzev kalende jsme pozmnili na Promny Fantazie, protoe to, co se na fotografich odehrv, jsou opravdu neskuten fantazie.

Kalend se setkal s mimodnm spchem, dokonce jsme museli dlat dotisk, a i ten u je tm vyprodan. A potom, u tradin jsme v rmci slavnostnho ktu draili exkluzivn velkoformtov zvteniny jednotlivch list z kalende. Licitace se vyplhaly a na 800 tisc korun, z eho mme obrovskou radost. U te se moc tm na kalend Promny Fantazie 2025.

Patte k lidem, kte si nehraj jen na vlastnm pseku a pomhte i mimo svou nadaci.
Kdy mu, pro bych nepomohla. V tomhle pro m neexistuj hranice. Momentln se teba chystm zasteit projekt pro zapomenut dti, kter se sna pomoci lidem ve vkonu trestu i po nm, jejich rodinm i obtem trestn innosti. Skvl kapela Napod vydv klip k psni jejho frontmana Ondry kocha s nzvem Srdce na zdi prv na pomoc zapomenutm dtem. Pse vznikla na zklad text, je dti napsaly na jednom z Andlskch kemp pravideln podanch Mezinrodnm vzeskm spoleenstvm. Mlokdo v, e dt, kter jsou stigmatizovny uvznnm rodie, je v esku na 40 tisc! A pesto, e samy trestn in nespchaly, musej nst trest.

Chantal Poullain

Vy sama svou fantazii vkldte do vlastnho umn, jste nejen hereka, ale i vtvarnice.
Cel moje rodina byli a jsou umlci, vtvarnci. J sama se do vlastn tvorby nom, kdy potebuji vypnout hlavu. A to se mi da, kdy zapojm ruce, maluju, sochm. Musm ale piznat, e as musm lovit. (smch) A kdy se to poda, nkdy svmi vtvory obdaruji sv blzk.

Vnoce byly nedvno, jak je vlastn slav vae esko-francouzsk rodina?
Mezi eskmi a francouzskmi tradicemi nen zase a tak velk rozdl. U jako dti jsme vdy na tdr den chodvali na plnon mi, co se v echch dje tak. Ped spanm jsme si dali hork kakao a vzruenm nemohli usnout. Peer Noel, neboli Jekv pok, toti piv drky v noci, take my jsme je vdy nali pod stromekem a druh den rno. Odpoledne jsme se pak li o nae hraky podlit s dtmi z rodin, kter nemly takov tst jako my. Jejich radost byla pak pro ns nejvtm drkem. Co tam ale nesmlo nikdy chybt, byl betlm. To je pro m dleit element Vnoc dodnes.

V echch jsme ale kvli Vladimrovi respektovali zdej zvyky, take drky hezky o tdrm dnu a samozejm nikdy nechybl kapr a salt, co j osobn moc nemusm, ale co se dalo dlat. (smch) Dnes u jsem ale na vnon tabuli zase vrtila sv oblben mosk plody, a natst je m rd i dospl Vladimr. Druh den pak dlm kachnu na medu a tet den hovz bourguignon. To u se schzme cel rodina, co je pro m absolutn nejdleitj. Vnon atmosfru miluji, na vzdob si dvm hodn zleet, nkdy to u m hrani a s kem.

Chantal Poullain

Jak druh drk vs spolehliv nejvc pot?
Miluji, kdy pro m nkdo vytvo nco osobnho, teba namaluje obraz nebo nape dopis. Takov drky jsou pro m nejcennj. Ale samozejm, kdy jsem byla mal holka, psaly jsme se sestrami Jekovi dopisy a chtly hlavn hraky. V pamti mi dodnes utkvlo kolo. To byl n velk sen a jedny Vnoce nm ho Jeek opravdu splnil, a rovnou tikrt! Maminka ns ale vedla ke skromnosti, vysvtlovala nm, e bhem Vnoc mus bt obdarovna velk spousta dt, tak musme dvat pozor, aby se dostalo na vechny.

Dalo by se ct, e skromnost pat k vaim kladnm vlastnostem i dnes?
Moc toho k ivotu nepotebuji, ale je pravda, e velk nroky kladu na sv pohodl a prosted, ve kterm iju. Musm se v nm ctit opravdu dobe, a pro to nevhm obtovat cokoliv. Chci, aby se u m ctili dobe i moji ptel a rodina. Moc rda je zvu a hostm. Velk stl pln lid k mmu ivotu vdycky patil a patit bude. Navc jsem trochu klaustrofob, ke spokojenmu ivotu potebuji prost prostor. (smch)

Studovala jste crkevn kolu, vae babika byla bigotn katolika emu dnes vte vy?
V tomhle mi hodn otevela oi maminka. Vdy se nm snaila vtpit, e je jedno, emu, nebo v co lovk v ivot v. Jedno je ale jist, vichni se pak stejn setkme na jednom mst bez rozdlu vyznn i rasy. Vm v reinkarnaci, v to, e due lovka ivot neopout s jeho tlem, a dokonce jsem ve svm ivot zaila nkolik zzranch okamik, kter tuto mou vru jen poslily. Jeden souvis s mm synem Vladimrem a druh s mou sestrou, kter ped asem podstoupila eutanazii.

Chantal Poullain

Co pesn jste zaila?
Kdy se sestra rozhodla, e odejde dobrovoln, poslala ns vechny dom. Pijela jsem do svho bytu s tm, e jsem vdla, kdy pesn k eutanazii u n ve vcarsku dojde. Leela doma u krbu a otevenho okna. Sestra odela s smvem a v tomto okamiku oknem vltl do mstnosti motl a sedl na jej elo. J v tu chvli sedla v kuchyni a myslela na sestru s prosbou, a mi d vdt, e je ve v podku. A mi d znamen. A teba spadne obraz, nco se teba rozbije, prost cokoliv. Ten den bylo zataeno, tma a najednou pmo na mou tv pronikl paprsek slunce na pr vtein a zase zmizel. Skoila jsem k oknu, ale venku byla jen tma a mraky. Byl to jen okamik, ale jsem si jist, e to bylo znamen od m milovan Patricie.

Vte, j se smrti nebojm, protoe nevm, e by to byl konec. Bojm se ale bolesti a utrpen, proto jsem zastncem eutanazie. Jsem velkou obdivovatelkou modern medicny, fascinuje m, co vechno je dnes mon v ppadech prodlouen ivota, ale nkdy je to i za cenu, kterou bych absolvovat nechtla. Proto by ml kad mt monost rozhodnout o svm ivot sm.

Jak je v vlastn recept na astn ivot?
J mm ivot rda a jsem vdn za to vechno, co jsem mla monost prot. Nemm dn obsese, jestli tamto i ono mu, i nemu. Jsem gurmn a labunk a vechno si nramn uvm. Musme si vit veho, co mme.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.