Tak daleko jako nyn to v dlouhodob napjatch vztazch mezi sourozenci Jim a Helenou Vondrkovmi jet nikdy nezalo. Policie sice u dv eila trestn oznmen, kter na zpvaina bratra podal jej manel, vc vak skonila odloenm. A te, ve tvrtek, usedl hudebnk Ji Vondrek poprv na lavici obalovanch, a to pro trestn in pokozovn vitele.

Ti idle pro pokozen na protj stran mstnosti zstaly przdn. Zpvaka Helena Vondrkov, jej mu Martin Michal ani tour manaerka z jeho Agentury MM Petra Kubkov k soudu nepili. Zastupuje je zmocnnkyn Jana Gavlasov, kter v kauze vystupuje tak jako pokozen.

Podle obaloby ml zpvain bratr pijt ped pti lety s npadem, jak zmnnou tveici pipravit o penze. Ji Vondrek zatkem roku 2019 s myslem pokodit svou sestru Helenu Vondrkovou i ostatn oprvnn a zmait uspokojen jejich nrok na hradu nemajetkov jmy ze strany povinnho Jana ingla (…) navedl svho znmho Jana ingla, aby prostednictvm dobrovoln draby vyvedl svj nemovit i movit majetek, a svho znmho Miloe Horu, tehdejho jednatele spolenosti Aukn centrum Bussmark, aby tuto drabu pipravil a realizoval, uvedl sttn zstupce Petr imice.

Jan ingl je obansk novin a aktivista, kter se ped lety v soudnm sporu Agentury MM se zpvakou Martou Kubiovou veejn postavil na stranu Kubiov. Na svm webu zaal publikovat o Michalovi nelichotiv lnky, ve kterch napklad uvdl, e m manelku Helenu Vondrkovou podvdt, vst milostnou i sexuln korespondenci s jinmi enami, teba se svou spolupracovnic Kubkovou, nebo mt nemanelsk dt s advoktkou Gavlasovou.

aloby na sebe nenechaly dlouho ekat. Spory se thly nkolik let a ingl v psan lnk o Michalovi a Vondrkov neustal. Proto mu to pozdji Krajsk soud v Praze pedbnm opatenm zakzal.

Mu to nerespektoval a do vci se tak vloil soudn exekutor, kter zaal inglovi ukldal opakovan stotiscov pokuty. Kdy se souet sankc blil k jednomu milionu, chtl exekutorsk ad poslat aktivistv majetek dm, zahradu i auto do draby. Posudek uvdl, e jde o vci za tm tyi miliony korun.

V t dob u ml ingl tak v ruce nepravomocn rozsudek Okresnho soudu v Beroun, podle kterho ml Vondrkovou, Michala, jejich advoktku i spolupracovnici odkodnit celkovou stkou pes milion korun.

Helenu bych nikdy nepokodil, tvrd bratr

Podle obaloby ingl exekutorskou drabu o tden pedbhl, kdy dal svj majetek do takzvan dobrovoln draby, v n se jeho vci prodaly za tvrtinu za milion.

Ve stejn den, kdy tato draba probhla, odelo na et exekutora zhruba 800 tisc korun, kter ingl dluil na pokutch. Na milionov odkodnn Vondrkov, Michalovi, jejich advoktce a kolegyni, kter jim pozdji pravomocn piznal i odvolac soud, u penze nezbyly.

Sttn zstupce tvrd, e s npadem zcizit tmto zpsobem inglv majetek a pokodit zpvaku i jej blzk piel Ji Vondrek. Nelegln akci podle spisu zorganizoval jeho znm draebnk Hora, ktermu mli pomhat dal dva lid Leo Krl a Johana Tefrov.

Posledn dv jmna jsou spojena s firmou IMMO ebrk, kter podle alobce vznikla elov pt dn ped dobrovolnou drabou. Firmu s potenm vkladem 100 korun zaloil 1. bezna 2019 Leo Krl za jedinm elem, kterm bylo vydraen pedmtnch nemovitost a movitch vc (…) jedinm spolenkem je IMMO Investin, jej jednatelkou je Johana Tefrov, popsal sttn zstupce.

K soudu ve tvrtek nepili ani obalovan draebnk Hora ani vydraitel inglova majetku Krl, povolnm drb. Tefrov, kter si mla v souvislosti s drabou u kamardky vypjit penze, sice vypovdala, ale vtinou tak, e si detaily u nepamatuje. Psobila sp jako bl k ne jako skuten podnikatelka.

ingl v jednac sni vypovdat odmtl. Samosoudce Miroslav Voboil peetl jeho dvj vpovdi na policii, v nich se obalovan mu popsal jako ob pronsledovan a ikanovan Agenturou MM, justic i exekutorem. Zaplatil jsem za to svm domem, infarktem a dvma operacemi srdce, ekl policistm.

Na dotaz vyetovatele, kdo s npadem na dobrovolnou drabu piel, odpovdl, e ho s draebnkem Horou seznmil Ji Vondrek. Obalovan muzikant to potvrdil. Odmtl vak, e se mlo jednat o cokoliv neleglnho. Pojem dobrovoln draba pr tehdy vbec neznal. Myslel, e Hora inglovi porad, jak se brnit proti vysokm pokutm, kter mu exekutor ukld.

Helena Vondrkov a Ji Vondrek na archivnm snmku

Naen, e jsem chtl zpsobit sv seste Helen a Martinu Michalovi njakou kodu, povauji za vykonstruovan a je to pro m pln absurdn, uvedl zpvain bratr.

Padest let jsme ili v rodinn shod, pomhali jsme si. J Helenu miluju. Vm si j za to, co jako zpvaka dokzala. Kdy mi najednou nkdo k, e jsem chtl seste zpsobit njakou kodu, tak je to nepijateln a nepochopiteln. Nic takovho v srdci ani v hlav nemm. Jestli mi to nkdo podsouv, tak je to prost le. Obvinn je naprosto nesmysln, dodal.

Vem pti obalovanm hroz v ppad prokzn viny trest od esti msc do pti let vzen. tveice pokozench, tedy zpvaka, jej manel, jejich zmocnnkyn a spolupracovnice, od nich d za nemajetkovou jmu dohromady pes 800 tisc korun. Hlavn len m pokraovat v dubnu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.