V prosinci loskho roku tvoili podnikatel, firmy a ivnostnci dokonce pes patnct procent z celkovho potu zkaznk skupiny AURES Holdings. I proto jde letos skupina tto klientele vstc. Pi vbru aut z Mototechny nebo AAA AUTO mohou podnikatel a firmy nov vyut speciln webov strnky pro B2B klientelu.

Stle sloitj ekonomick situace nem vliv jen na bn obany, ale ovlivuje i B2B sektor. Mezi naimi zkaznky jsou stle astji firmy, podnikatel a ivnostnci, kte do svch flotil zaazuj i znovn a ojet automobily. To je s ohledem na rostouc nklady podnikatelskch subjekt zcela logick krok, jak uetit bez negativnch dopad na podnikn. Nejvt podl m tato skupina zkaznk na Slovensku, kde tvo tm devatenct procent. V esku je to pak bezmla tinct procent, v Polsku necelch deset procent, uvedl Petr Vanek, provozn editel AURES Holdings, kam spad mezinrodn s autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Nejoblbenj jsou tradin kodovky

Meziron poet prodanch voz v segmentu B2B vzrostl jen v esku o 6 %, v Polsku o 8 % a na Slovensku, kde je podl nejvy, o jedno procento. Mrn vzrostlo i procento tch, kte si auto poizuj na vr. Oblbenm typem doplnn podnikatelsk flotily je i stedndob nebo dlouhodob pronjem vozidel. Podnikatel tak jen v tuzemsku jezd ji s tiscovkou automobil z na Mototechny Drive, doplnil Petr Vanek.

Firemn zkaznci, podnikatel a ivnostnci si v eskch autocentrech AAA AUTO a Mototechna poizuj z 25 % kombky, jich je v nabdce tradin kolem 3 000 kus, z 25 % jsou to SUV a dle hatchbacky (16 %). Velkou skupinu tvo uitkov vozy (13 %), u nich prodeje meziron rostly o 23 %.

Dal zajmavou skupinou, kter zskv na popularit, jsou vcemstn dodvky, u nich prodeje narostly o 42 %. Z prodanch aut v B2B segmentu bylo 26 % aut znaky koda, 12 % Volkswagen a 7 % Ford. Nejdanjmi modely jsou koda Octavia (8,9 %), Superb (5,2 %) a Fabia (3,7 %). Velk nrst v poptvce spolenost zaznamenala u voz koda Kodiaq (o 44%) a Karoq (o 28%). Z uitkovch voz byly loni nejprodvanj Peugeot Boxer (nrst o 154 %), VW Caddy a Citron Berlingo.

Firmy e spotebu i odpoet DPH

Obsluhujeme jak firmy do 30 milion korun obratu, tch je 45 %, tak korportn zkaznky s obratem kolem 1,5 miliardy. V segmentu firem tvo 35 % spolenosti s esti a vce zamstnanci, spolenosti s deseti a vce zamstnanci tvo 20 %. Dv tetiny firem v segmentu OSV maj obrat do t milion korun. Pro OSV zkaznky je spoteba hned po cen nejdleitj kritrium vbru. Proto mme i kategorii aut s nzkou spotebou. Pro vt firmy jsou zase dleit odpotov vozy. Tch nabzme tm 3 000, uvedl Petr Vanek.

Podnikatelsk subjekty, stejn jako bn oban, stle astji vyuvaj i monosti financovn pmo pi nkupu v autocentrech AURES Holdings. Jen v esku jde o tm 40 % z nich. Lokln spolupracujeme se esti nejvtmi finannmi spolenostmi, jako jsou Leasing esk spoitelny, Essox, Home Credit, Inbank, Moneta auto nebo Cofidis. Meme tak vem naim zkaznkm nabdnout spolu s koup vozu i dal sluby, jako je financovn, zkonn i havarijn pojitn nebo tak nejmodernj zabezpeen od GlobalSec, ekl Petr Vanek.

Podnikatel nemaj as dlouze vybrat auta a ekat na jeho odbaven na poboce. V AURESu, tedy v AAA AUTO a Mototechn, proto upravili prodejn proces tak, aby firemn zkaznky mohli odbavit prioritn a vz jim mohli vybrat na mru.

Mezi podnikatelsk

B2B zkaznka jsme schopni obslouit jak na poboce, tak mme pro vt klienty a pravideln zkaznky tm Key Account manaer, specialist pro een firemn mobility. Ti se zkaznkem e ve osobn a na mru, u ns nebo u zkaznka ve firm. Chceme bt pro podnikatele a firmy dlouhodobm partnerem. Ne jen pro jeden nkup. Jejich vozy chceme zrove vykupovat, vysvtlil Petr Vanek. Zkaznci si mohou vozy z autocenter odvzt tent den. V Praze a v Brn jsou podnikatelm a firmm tak k dispozici specializovan dodvkov centra.

Cesta k transparentnosti trhu s ojetmi vozy

Samostatnou kapitolou je samozejm bezpenost nkupu vozu. AURES Holdings jako jednika na trhu dlouhodob upozoruje na rizika koup ojetiny. Jejich provovn vnuje vznamn sil jak po personln strnce, tak z hlediska pouvanch technologi a zdroj informac.

Chceme vytvet tlak na zvyovn standard vkupu na trhu. Trh je sice ji v lepm stavu ne ped deseti nebo pti lety, zejmna pokud jde o peten tachometr i odcizen, ale podvody jsou nyn mnohem sofistikovanj a vyaduj vt sil, zkuenosti a vybaven pi jejich odhalovn, sdlil Petr Vanek.

Procento odmtnutch voz na vkupu AURESu je dlouhodob kolem 65 %. AURES Holdings se loni jako ldr na trhu ojetch voz jako prvn v oboru spojil s Cebia, nejvt eskou nezvislou spolenost provujc automobily, aby zkaznkm poskytl komfortn pstup k rozhodujcm datm o jejich pvodu a historii. Ob spolenosti s vce ne ticetiletou tradic ji spolupracuj adu let a domluvily se na zpstupnn dat o vozech pro zkaznky st AAA AUTO a Mototechna zdarma, pmo na webovch strnkch. Je to dleit krok k dalmu ztransparentnn trhu. Zkaznci zskaj data o historii vozu, ani by se museli jakkoliv zavzat k jeho koupi. V AURES Holdings nemme obavy o kvalitu a bezpenost nkupu nabzench voz, nemme co skrvat. Jsme prvn prodejce ojetch voz s bezplatnm provenm vech 14 000 automobil v na nabdce od Cebia, zdraznil Petr Vanek.

O AURES Holdings

Skupina AURES Holdings je letos na trhu ji 32 let. Provozuje s vce ne 60 poboek v esk republice, na Slovensku, v Polsku, v Maarsku a Nmecku. Za dobu sv existence na vkupu a prodeji obslouila ji pes 3 miliony zkaznk. Skupina prod ron bezmla 100 000 voz, a je tak nejvtm prodejcem ojetch aut ve stedn a vchodn Evrop. Prodv tak znovn vozy pod obnovenou znakou Mototechna. Na zpadnch trzch psob prostednictvm spolenosti Driverama. Spolenost AURES Holdings je signatem Declaration of Support for Womens Economic Empowerment a pravideln se umisuje v ebcch CZECH TOP 100 a eskch 100 nejlepch. Pro roky 2017 a 2018 byla dritelem prestinho ocenn Superbrands a umstila se na 2. mst v celoevropsk souti European Business Awards 2016/2017. Generln editelka a pedsedkyn pedstavenstva AURES Holdings Karolna Topolov se v roce 2020 umstila v anket Top eny eska na 1. mst v kategorii manaerek a o rok pozdji v tomto ebku vstoupila do Sn slvy. V roce 2022 byla asopisem Forbes vybrna do ebku TOP CEO a pravideln se objevuje v jeho ebku nejvlivnjch en. Skupinu vlastn britsko-polsk investin fond Abris Capital Partners.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.