M to bt velk ulehen. Fyzick doklady jsou v dnen elektronick dob peitkem, a tak bylo rozhodnuto, e je idii u sebe u nadle nemus vozit. Ovem pozor, tato monost plat jen pro cesty po esk republice, v zahrani vechny doklady nadle muste mt u sebe. Stejn tak nezapomnejme, e platn doklady minimln doma mt muste. Novinkou je tak prv to, e je meme nechat doma v uplku.

Existuje ovem dvod k tomu doklady u sebe vozit i nadle. Minimln jejich kopie nebo alespo vyfocen v mobilu. A je jm dopravn nehoda.

Zznam o nehod

Do konce roku platilo, e pokud vink po nehod neuke zelenou kartu, mla by se na msto zavolat policie, protoe je mon, e vbec nem pojitn. Jenome od novho roku u sebe zelenou kartu nikdo mt nemus.

Pokud tedy dojde k nehod, mus si motorist to, e je vink pojitn, zjistit na webu esk kancele pojistitel (www.ckp.cz). A k tomu je poteba chytr telefon a data. Proto doporuujeme si zelenou kartu radji vyfotit nebo ji v aut stle vozit. Nehled na fakt, e v zznamu o nehod je nkolik kolonek urench prv pro informace ze zelen karty.

A stejn tak je do formule poteba vyplnit adu daj z idiku, a to vetn jeho sla a toho, kdo jej vydal. I v tomto ppad proto doporuujeme doklad s sebou vozit i nadle. Snadno se toti me stt, e krom malho techniku u sebe nebudete mt dn doklad, protoe u adu let plat, e u sebe nemusme nosit obansk prkaz. V tomto ppad je postupn zavdna jeho elektronick verze, ale ani ta nebude povinn.

Zkon pedepisuje astnkm zznam o nehod podit, asi nemus bt pln detailn vyplnn, ale logika vel, e jakkoliv daje jsou urit pnosn. Obecn tedy doporuujeme, aby astnci nehody podili Zznam o dopravn nehod v rozsahu daj, kter jsou schopni zjistit (hlavn totonost lid a vozidel) a hlavn sprvn popsali dj nehody a zajistili si ppadn dkazy, ideln vyfotili msto nehody a pokozen na vozidlech. idik a zelenou kartu nen nutn vyplnit, ale je samozejm dobr si zjistit pojiovnu vinka, u kter mm nrok uplatnit, popsal nm Milan Ka z pojiovny Kooperativa.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.