I kdy na startu panovalo tm bezvt, tvrt ronk pravdpodobn nejnronj balonov soute v esku opt dostl svho renom nronho kln, kter je napnav a do posledn chvle. Vyhrla posdka, kter po startu vydrela tm dv hodiny vykvat v mal vce a pomalu se sunula k vhodnj pozici pro stoupn. O osm hodin pozdji dlilo v rznch koutech eska zlat tm od stbrnho pouhch 714 metr, piem oba tyto balony uletly vzdunou arou od msta startu nco pes 107 kilometr.

Zvod o pohr Jaroslava Haka

  • vtz posdka, kter ulet do zpadu slunce nejvt vzdlenost (meno vzdunou arou) od msta startu, kterm je plocha LKKEJZ v Kejlici u Humpolce, nedaleko geografickho stedu eska
  • dodruj se pravidla letu za vidu (VFR)
  • do povinn vbavy pat leteck rdio a v ppad letu nad 5 000 stop (1 524 m n.m.) i odpovda sekundrnho radaru
  • posdky nesm bhem letu udlat mezipistn
  • dn soust balonu nesm po pistn zasahovat mimo hranice esk republiky
  • pohr startuje nedaleko Lipnice, msta poslednho odpoinku spisovatele Jaroslava Haka a tak pivnice, kde mistr psal Osudy dobrho vojka vejka
  • sout, kter se inspiruje nejstar leteckou sout historie zvodu plynovch balon Pohr Gordona Bennetta zaloil pilot a instruktor UL ltn a horkovzdunch i plynovch balon Milo Kov

Vidt spolen start vce ne destky balon nepat v esku mezi zcela bn udlosti, a tak se nen emu divit, e se pokad t velkmu zjmu veejnosti. Z naeho pohledu je ale mimodn zajmav pedevm to, co se odehrv vysoko na obloze bhem celho zvodnho dne.

Kdy chce vyhrt, mus ltat vysoko, poznamenal mezi e astnk letonho ronku Tom Hora, zkuen zvodnk a souasn editel legendrnho Pohru Gordona Bennetta, kter se letos letl ve Spojench sttech. Hakv pohr vychz ze stejn zkladn mylenky, tedy vyut vech pravidly soute i leteckho provozu dovolench monost, jak se v danm ase dostat co nejdle od msta startu. A asto je to prv let ve vce, kter nkdy i vcensobn pekonv letov hladiny bnch vyhldkovch let s balonem.

Pomrn mal zem eska doke podn potrpit i za pedpokladu, e nevane nijak siln vtr. Bhem zhruba osmi letovch hodin, na kter nkterm lpe vybavenm posdkm sta zsoby propanu, se zatm vdy balony dostaly a ke sttn hranici. Tam je to pak vdy o strategii, aby se tmy dokzaly nasmrovat do vbku, kter poskytne vt anci na vtzstv.

Na start se v nedli 28. ledna za vchodu slunce postavilo celkem 12 posdek (z pvodn 14 pihlench) balon o kubaturch mezi 2 000 a 4 500 kubickch metr objemu balonovho obalu. V rmci pohru Jaroslava Haka se tyto rozdly nee. Obecn je samozejm, e vt balony maj sice vt spotebu, ale mezi vhodami pevauje vy maximln vzletov hmotnost. Posdka tak pojme do koe mnohem vt mnostv plynu, a me si tak dovolit del dobu ve vzduchu. Me ale nastat situace, kdy rychlost a smr vtru dostane balony ke sttn hranici tak rychle, e zsoba plynu nebude rozhodujcm faktorem.

Druz jen o pr metr

Letos byla pedpov nadmru sloit. Pi zemi foukal velmi slab vtr variabilnho smru a rozumnou rychlost a smr dostval a kolem vky dva kilometry na moem. Do posledn chvle nebylo jasn, kter smr bude pro zskn prvenstv nejlep. Do toho veho se jet zamchal mon prlet nad zemm Rakouska zpt do eska. Zvod tak na piloty klade nejen nroky z oblasti samotnho ovldn balonu, ale je nron i na komunikaci s dcmi letovho provozu a na kombinaci veho zmnnho se stle se mnc meteorologickou situac. Osm hodin je doba, za kterou se povtrnostn podmnky mohou v mnohm zmnit, a na schopnosti pilot zan mt vliv i nava.

posdka balon (vrobce / objem v m3) imatrikulace uletn vzdlenost doba letu umstn
Petr Klika / Ladislav Kouba Kubek / 4200 OK 6007 107,927 km 8:22 1.
Ondej Kostrhun / Karel Sedmk Kubek / 4500 OK 6953 107,213 km 7:59 2.
David Lnek / Zbyek Prokop Kubek / 4500 OK 0990 103,879 km 8:00 3.

Mapa umstn vytrvalostnho zvodu horkovzdunch balon o pohr Jaroslava Haka. Start je u obce Kejlice a body ukazuj msta pistn prvnch t posdek. Zajmav jsou umstn prvnho a druhho msta, kde rozdl v pm vzdlenosti od msta startu inil pouhch 714 metr! | foto: Mapy.cz, Technet.cz

Kdy se podvme na vsledky prvnch t tm, nejsp ns zaujme vskutku minimln rozdl v dosaen vzdlenosti. Na 107 kilometrech rozhodlo nakonec jen pouhch 714 metr.

Pomal chytn opice

Druh zajmavost leton vsledkov listiny je rozdln smr, kterm se piloti vydali. Stbrn posdka Ondej Kostrhun / Karel Sedmk nepekroila vku 1 600 metr nad moem a po pozoruhodnm finle dosedla pr metr od sttn hranice na rovni Znojma. Jejich let si meme dkladnji prozkoumat na tomto odkaze. Skvle naasovanou zmnou vky (prudkm naklesnm o tm 800 vkovch metr) se jim podailo oblett NP Podyj a dostat se jet jinji.

Jin tmy se rozhodly pokat a v mal vce se pomalu posouvat zpadnm smrem. Po zhruba dvou hodinch pak vystelily do tm t vkovch kilometr. Tato strategie, kter by se dala charakterizovat starm anglickm renm Slowly, slowly catchy monkey, voln peloeno jako: Pomalu, kdy chyt opici, se nakonec ukzala jako o nco vhodnj. Ob varianty, jihoesk i jihomoravsk, vak musely na finle potat se zakzanou oblast nrodnch park.

Zznam poten fze letu posdky Petr Kubek / Tom Hora, kter nakonec obsadila tvrt msto. Zvodnci vydreli zhruba 1h 40 min. ekat ve vce okolo 500 m n.m., aby pak vystoupali do 2 700 metr a tuto letovou hladinu dreli nkolik hodin s ctyhodnou pesnost.

Trasa letu vtzn posdky Petr Klika / Ladislav Kouba. Na zznamu je patrn vykvn po startu a nsledn nabrn vky a rychlosti. Vtzov se rozhodli nejprve vyut vchodnho proudn v nich hladinch a pozdj pechod do tm t vkovch kilometr.

Jako vysoce sportovn lze popsat chovn posdky Kubek / Hora, kter mla odpovda sekundrnho radaru a ve vych letovch hladinch pevzala pod sebe do skupiny balon pozdjch vtz, kter v koi odpovda neml. De facto jim tak vydldila cestu k vtzstv.

Takov vhled na Alpy souasn s Krkonoemi jsem jet za dobu mho ltn na Vysoin nezail. Lett pod hranic FL95 byl skvl zitek. … Letli jsem s deseti lahvemi a na konci jsme mli ve dvou lahvch 50 % (plynu, pozn. red.), ostatn byly vybran do nuly, shrnul sv zitky z letu vtzn pilot Petr Klika, kter zabodoval ji potet.

Proklat krtek

Leton ronk zvodu se bohuel neobeel bez jednoho zklamn hned na startu. Organiztor soute Milo Kov, kter po srii druhch mst aspiroval na vtzstv, bohuel musel odstoupit. Po nafouknut obalu studenm vzduchem se objevila velk trhlina, za kterou mohl zmrzl krtinec. Pi roztahovn ltky po louce bohuel ltka nevydrela npor ztvrdl zeminy. Nezbylo, ne ko o hmotnosti tm jedn tuny zase sbalit a dostat zpt do pvsu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.