Program inkluzivn mobility je tu. Francouzsk vlda chce podpoit prodej elektromobil, systm dotac pro elektromobily, od 1. ledna proto dostal novou podobu. Nov pravidla obsahuj environmentln hodnocen zohledujc pvod a zpsob vroby elektromobil s clem vyadit ze systmu bonus vozy vyrbn mimo Evropu, jako napklad v n vyrbn hojn prodvan modely Dacia Spring, Leapmotor T03, Tesla Model 3 nebo MG4. Nov francouzsk pedpisy kvli tomu nov u elektrickch aut zohleduj emise oxidu uhliitho, kter vznikaj pi jejich vrob i doprav.

Ve bonusu na nov elektromobil se od letonho roku me vyplhat a na 7 000 eur (cca 172 000 K) pro nejchud domcnosti a 5 000 eur (123 000 K) pro fyzick osoby, jejich daov pjem pesahuje 14 089 eur (cca 347 tisc korun). Omezen je ale i pokud se jedn o cenu vozu. Nrok na ekologick bonus budou mt nov pouze modely s cenou pod 47 000 eur (1 156 000 K), kter jsou leh ne 2 400 kg.

Nejsledovanj soust zavedench novinek je takzvan sociln leasing, tedy pronjem elektroauta pro nzkopjmov domcnosti za 100 eur msn (v pepotu necelch 2 500 korun).

Tento program s nzvem Mj elektrick leasing se tk Francouz, kte maj po zdokladovn nzkho pjmu pstup k uritm modelm. Ji v listopadu dolo prostednictvm internetovch strnek k oteven pedobjednvek. Prvn dodvky se uskuten ji bhem ledna.

Francouzsk stt uhrad krom bonusu stku prvn leasingov spltky ve vi a 8 000 eur. Bhem minimln tletho obdob tak pjde celkem o pomoc v maximln vi 13 000 eur. Na nj me navzat druh leasingov smlouvou za elem odkoupen vozidla. Na to ale nzkopjmov domcnosti vtinou nebudou mt prostedky, auta tedy nejsp vrt a opt se pihls o nov auto za mal msn poplatek. Pokud to tedy bude jet mon, co se ovem v tradin sociln citliv Francii d oekvat.

Mj elektrick leasing jen pro nejchud

Jednm z pedpoklad je, e zjemci bydl vce ne 15 kilometr od svho pracovit a k dojdn potebuj osobn automobil. Do zamstnn najedou autem vce ne 8 000 kilometr ron a celkov alespo 12 000 km. Zamstnancm to mus firma potvrdit, a kdo nepracuje, tak mus doloit estn prohlen a tak doklad o tom, e erp sociln dvky.

Krom psnch omezujcch podmnek je limitujcm faktorem i dostupnost potu smluv na Mj elektrick leasing v roce 2024. Francouzsk vlda v roce 2024 pot v tto zemi se 68 miliony obyvatel pouze s maximln 25 000 bonusy pro nejchud. Oekvan zven odbyt tedy chtj podpoit i samotn automobilky, kter ji dve nabzely monost pronjmu elektrickch aut za nzk msn spltky.

Velmi aktivn je v tomto smru i koncern Stellantis. Ten nabz Citron -C3 v zkladn verzi za 54 eur msn pro ty, kte budou v ptm roce vyuvat dotovan njemn smlouvy (vce ne 3 roky a njezd minimln 12 000 km ron). Nebo 70 eur msn vetn pojitn pro ppad smrti, invalidity a ztrty zamstnn.

Pro srovnn, dvoumstn elektrick Fiat Topolino, kter je schopen ujet jen 70 km pi maximln rychlosti 45 km/h, zan na 59 eurech msn. Citron -C3 oproti tomu ujede a 330 km a doshne rychlosti 135 km/h.

Fiat 500e, druh nejdostupnj model od koncernu Stellantis je men, ale bude stt vce 89 eur msn. Za Opel Corsu Electric bude spltka 94 eur, Peugeot E-208 pijde na 99 eur a E-2008 na 149 eur, Citron E-C4 pak na 129 eur msn.

Jet ne el Renault, kter nabz vbhov Twingo za msn njem 40 eur, a to vetn servisu, nepetrit asistenn sluby a zruky. Elektrick Megane ale ji na 150 eur, co je vldou stanoven limit pro sociln leasing.

V dungli tabulek

Francouzsk server Lautomobile Magazine uvd modelov pklad: U novho vozidla za 25 000 eur vetn dan stt hrad bonus 8 000 eur a dalch 4 000 eur na pokryt prvnho pspvku. Zkaznk tedy zskv pronjem auta na 3 roky za 99,93 eur msn bez pojitn. Na konci 36 msnch spltek bude mt na vbr: vrtit auto, nebo uplatnit pedkupn prvo. Odhadovan zstatkov hodnota po tech letech bude piblin 13 000 eur. K financovn tchto zbvajcch 13 000 eur finann instituce je teba 109 msnch spltek ve vi 161 eur (bez pojitn).

Zkaznk by tedy vlastnil svj elektromobil a po 12 letech, kdy ji baterie bude vykazovat vysok pokles kapacity a auto bude zastaral. To nedv smysl. Zaplatil by o nco vce ne 21 000 eur, aby si mohl dovolit vozidlo, kter se pvodn prodalo za 25 000 eur. Sttn podpora bude tedy pouita na pokryt bonusu, prvnho pspvku a sti financovn. Suma sumrum, tedy zjemce a stt zaplat celkem asi 33 000 eur.

O zpstupnn elektrickch aut rodinm s nzkmi pjmy uvauj i v Itlii. Tam ji iniciativn pila znaka Dacia s leasingem s regulovanm njemnm pro chud. Program, kter ale zatm zahrnuje i auta se spalovacm motorem, je uren fyzickm osobm s celkovm pjmem do 15 tisc eur ron. Zamen je na zamstnance s bydlitm v Miln, Boloni, m a Neapoli. Bhem letonho roku se vak m iniciativa rozit na celou Itlii.

Kei Cars i pro Evropu?

Podle fa Renaultu a Asociace evropskch vrobc automobil ACEA Luky de Mea je jednou monch z cest, jak zpstupnit elektromobily co nejvtmu potu lid, zavst i v Evrop obdobu miniaut formtu Kei Cars. Tato kategorie voz je specifick pro japonsk velkomsta s omezenmi prostorovmi monostmi. Jejich maximln dlka toti nesm peshnout 3,40 m, ka 1,48 m a zdvihov objem motoru 0,660 l.

Tyto automobilov miniatury pedstavuj v Japonsku tm 40 % prodej a do tto kategorie pat i nejprodvanj elektromobil na japonskm trhu Nissan Sakura, kter m i jist globln potencil. Modern vyhlejc auto disponuje Li-Ion bateri s kapacitou 20 kWh, jeho elektromotor m vkon 47 kW a dojezd na nabit je a 180 km.

Renault tak mohl pln vyut spojenectv s Nissanem a Mitsubishi k rozvoji tohoto segmentu. Ob znaky maj ve sv nabdce hned nkolik podobnch model. Luca de Meo oznmil, e chystan nov generace Renaultu Twingo se bude prodvat za cenu pod 20 000 eur. Vozy formtu Kei Cars by se mohly cenov dostat jet trochu n.

Mohlo by to bt druh auto do rodiny, uren vhradn pro cesty okolo komna. Na druhou stranu tato miniauta nespluj bezpenostn poadavky kladen v Evrop a bez prav by je nebylo mon dovet. V minulosti u podobn experiment na starm kontinentu probhl, ale bez vtho spchu. Dovely se mal modely od Daihatsu i Suzuki Wagon R+ a jeho sourozenec Opel Agila, ale bez vtho spchu. Doba se ovem zmnila a tlak na elektrick modely za rozumnou cenu je dnes obrovsk.

Ji koncem letonho roku nabdne v Evrop i v esk republice jeden miniautomobil znaka Hyundai. Bude se jednat o nov proveden minivozu Casper v pln elektrick verzi. Na vbr maj bt dv verze, piem i ta zkladn za cenu piblin 535 000 K pr zvldne ujet na jeden ztah 300 km. Chystan jihokorejsk novinka m bt dostupn formou internetovho prodeje a svj vz si zkaznk pevezme dokonce ped svm domem. Inu, na mladou generaci, na kterou tento minivz cl nejvce, je teba co nejvce zapsobit.

Nejen sprvn auto ve sprvn as je zkladem spchu, ale klov je i sprvn marketing. Ji za rok budeme vidt, jak tento model promluv do prodejnch tabulek v Evrop a zda se mu poda oslovit tradin k tomuto typu pohonu skeptick echy, Moravany a Slezany.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.