Cel kouzlo spov v systmu decentralizovan komunikace V2X (Vehicle-to-X), kterou zanaj dostvat modern vozidla. Speciln modul s antnou pracujc v psmu 5,9 gHz, kter tento systm automobilov tich poty (viz box) vyuv, ovem me dostat i star auto. Mimo jin si pomoc V2X u umj dispeinky nebo vozidla nkolika eskch dopravnch podnik a tak integrovanho zchrannho systmu kupkladu pustit na dlku zelenou na semaforech.

V2X

Na systmech decentralizovan komunikace pracuj automobilky u nkolik let. Nejprve zaaly s propojenm aut (Car2Car, nebo Vehicle2Vehicle), pozdji mylenku rozily i na komunikaci s infrastrukturou, jako jsou brny s promnlivmi znakami, informanmi tabulemi a semafory (Car2X). Vvoji maj v plnu zahrnout do komunikace i motorky. A dnes u se mluv i o komunikaci mezi autem a mobilnmi zazenmi, kter u sebe maj chodci (tablety, mobiln telefony).

Auta mezi sebou budou komunikovat na pidlen frekvenci. Pedstavte si to jako bluetooth v telefonu. Zanete zprudka brzdit za kolonou a auto samo vyle ostatnm zprvu, e je teba brzdit. Na pstrojovce ve vozidle za vmi se zobraz vstran hlen pro idie a zrove ped zprvu o hrozcm nebezpe dl. Je to takov tich pota.

A 60 procent nehod by se dalo eliminovat vasnmi informacemi, uvd odbornk na telematiku Zdenk Lokaj. Aby byl systm pnosn, je zapoteb alespo desetiprocentn penetrace, uvd se, e zsadn pnosy bude mon sledovat pi 30 procentech.

Auto vybaven systmem decentralizovan komunikace vm zobraz rychlostn limity, upozorn vs na vkop nebo hasisk auto, kter vs dojd a vy ho pes rdio neslyte. idi nemus nic dlat, auto m navc jen antnu a speciln dc jednotku. V sriovm aut se informace idii zobrazuj na displeji v pstrojovce.

Hlavnm clem projektu je vzkum a vvoj elektronickho systmu pro dlkov omezen rychlosti osobnch vozidel, kter bude aktivovn vhradn bezpenostnmi sbory pi zvldn mimodnch bezpenostnch situac, zdrazuje Zdenk Lokaj, odbornk na telematiku z laboratoe CertiLab pi Fakult dopravn VUT.

Evropsky uniktn laborato zamujc se na kooperativn telematick systmy pro vyuit v autonomnm zen a kybernetickou bezpenost v doprav vyvinula dlkov zastavova auta na poptvku policie. Na projektu pracuje ve spojen s brnnskm VUT od roku 2021. Pvodn npad se ovem urodil u policie kolem roku 2015, ministerstvo vnitra pak nalo v univerzitch partnera pro vvoj.

Primrnm elem systmu je bezpen zastaven pronsledovanch vozidel bez pouit destruktivnch donucovacch prostedk, a tm zven bezpenosti zasahujcch pslunk bezpenostnch sbor a snen dopad na majetek, vysvtluje Zdenk Lokaj, kter se technologi V2X zabv pes deset let. Namsto vytlaovn vozidlem kontroverznm PIT-manvrem, zsahem stelnou zbran i poloenm zastavovacho psu by policistm tedy pomohla modern telematick technologie.

Soust projektu je i prvn posouzen souladu navrhovanho systmu s platnou prvn regulac, dodv s tm, e podle analzy prvnk z Masarykovy univerzity m bt systm legln pouiteln beze zmny legislativy.

Systm vyuv standardizovan bezdrtov technologie uren pro bezpenostn systmy V2X, kter jsou ji postupn zaazovny do standardn vbavy osobnch vozidel. Napklad vechny nov bateriov modely Volkswagenu i posledn generace VW Golf jsou touto technologi vybaveny a jsou tedy schopny bezdrtov komunikovat se svm okolnm, tedy s ostatnmi vozidly a s chytrou dopravn infrastrukturou, vysvtluje Lokaj.

Technologie V2X pracuje na krtkou vzdlenost, zprva doraz pjemci ve volnm prostoru bezpen asi na ti stovky metr. Podle vvoj je dleit mt pmou viditelnost, napklad skrz autobus nebo kamion nedoraz zprva s jistotou ani na men vzdlenost.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.