Hor poas na nedln vpravu si nelo vybrat. Vude kolem se povalovala ediv mlha, jemn mrholilo a vlhk zima zalzala pod bundu. Pedpokldal jsem, e venku budeme sami, ale rozlehl parkovit u hlavn silnice nad severovchodnm okrajem vesnice Langenhennersdorfu bylo z poloviny obsazen. Odpoledne se pak zaplnilo natolik, e auta zabrala i kus pilehl louky. Stejn npad evidentn dostalo dost lid.

Parkovit pedstavuje hlavn vchodisko do Nikolsdorfskch stn (Nikolsdorfer Wnde). Ty pat k mn znmm oblastem Saskho vcarska. Nikolsdorfsk stny se nachzej na levm behu Labe, jin od Knigsteinu a mimo zem nrodnho parku. Nejvtm zdejm lkadlem je prv skaln labyrint (Felsenlabyrinth Langenhennersdorf). Tepl zima bez mraz, such pedja i cel podzim jsou vhodnou dobou k jeho nvtv. Zrove si labyrint perfektn vychutnte, kdy je venku kared a doma vldne nuda.

Ndvo v vodu labyrintu. Vpravo je vchod, vlevo vchod.

K pat pahorku s labyrintem smuje z parkovit zelen znaka. Bhem cesty vedle ns zastavilo auto mstn sprvy a pohodov chlapk nm vtiskl do ruky plnek labyrintu. Jak jsme pochopili, zrovna byl doplnit prospekty do schrnky u rozcest pod bluditm.

Prvn metry stoupn do nevraznho tuctovho kopce se nic zvltnho nedje. Ale na jeho vrcholu se rozprostr mal pskovcov kra. Z kdysi ohromnho jednolitho kusu horniny postupn vznikla nepehledn soustava tunel, puklin i temnch kvr uvnit tes.

Nejvt dtsk hit Saskho vcarska

Prvn masivn blok pskovce v pedpol bludit se vstin nazv Strce labyrintu (Labyrinthwchter). Za nm se oteve mal ndvo seven kamennmi stnami. Labyrintem vede prohldkov trasa, kterou vyznauj bl ipky a oslovan orientan body. Akoli rozloha labyrintu je velmi mal, skuten tady nen problm na chvilku zabloudit.

Labyrint u Langenhennersdorfu se asto povauje za skaln msto. To je trochu nadnesen. Spe pipomn tajupln pskovcov hrad.

Hned z ndvo se prohldkov trasa po ebku vyvihne rovnou do tsn ern prrvy. Naden se hrnu kupedu a rychle zjiuji, e se do n prost nevejdu. Dl to opravdu nejde, potupn couvm ven. Natst do nitra bludit vedou z bonch stran alternativn vstupy. Flexibiln si tedy vytvme vlastn trasu prohldky.

I pes vodn propadk jsem si ve trbinch, slujch a jeskynch uil tlocviku dost. Pokud trpte klaustrofobi nebo jste mn ohebn a korpulentnj, tak rozhodn nezoufejte. Labyrint si toti pohodln obhldnete z vrcholovch ploten. Kadopdn se tu pohybujte opatrn. Bhem zimy chodby sice efektn ozdob ledopdy, nicmn v tmavch prostorch a mezi listm lehce uklouznete.

Nejvce labyrint pot dti, kterm nabz podn dobrodrustv. Tolik prolzaek na jednom mst toti ve mst opravdu nenajdou. I proto tvo drtivou vtinu nvtvnk rodiny. A dti to umj vyut, naprosto spontnn se tu vyvlej v bahn, louch i list. Na vhodn obleen, ktermu trocha toho blta neukod, koneckonc apeluj i informan materily pro turisty, kter tento skaln labyrint trefn oznauj za nejvt dtsk hit Saskho vcarska.

Labyrint u Langenhennersdorfu se tko porovnv. Z naich pskovcovch labyrint jsem zatm navtvil Toulovcovy matale, bludit na Ostai a u Mena. Kad z nich je jin. I to zdej je nenapodobiteln originl. A od ostatnch se markantn li. Mn hodn vzdlen pipomenulo Toulovcovy matale, ale v mnohem rozshlej verzi.

Liduprzdn stezka

Z labyrintu pokraujeme k severu po lut. Ta se vzpt nakrtko spoj se zelenou. Zvolna postupujeme okolo rozlmanch stn, hranatch v i gigantickch kvdr pskovce, kter se v hlubok minulosti odtrhly od matesk kry a pak se posunuly po svahu dol. Oproti bluditi je tady pln pusto. Krom zk piny pipomn jedinou lidskou aktivitu przdn horolezeck tboit pod ohromnm pevisem.

Labsk pskovce uchvt i za nevldnho poas.

Klesme do tmav rokle, kde mapa zobrazuje jeskyni Kleiner Kuhstall (Mal kravn). Nzev jeskyn zejm vychz ze srovnn se znmm skalnm tvarem Kuhstall, kter je populrnm vletnm clem Saskho vcarska. Pokud vs vlet ke Kuhstallu zajm, petete si: Labsk pskovce z nmeck strany. Uniktn tramvaj po Saskm vcarsku.

Kleine Kushstall nen tak impozantn. Traduje se, e uvnit jeskyn bhem vlek mstn obyvatel ukrvali svj dobytek. Ale pvodn vstupn portl byl zejm umle rozen, jeliko vypad jako pravideln tverec.

Skromn divadlo v prod bhem zimn pauzy

Na pilehl louce se pak nachz mal divadlo v prod. Od nj se jet drme lut a za prrvou se skalnm oknem se nedaleko tboit za Nikolsdorfem napojujeme na neznaenou lesn cestu. U n mapa zobrazuje vyhldku. Realita je rozpait. Pilehl stromy dost povyrostly a hodn zaclnj. V mlze pece jen rozeznvme obrysy ohromn pevnosti nad Knigsteinem.

Brzy za vyhldkou se lesn cesta spoj se zelenou a po n se okolo labyrintu pohodln vracme zpt na parkovit. Kdy se vyda poas, tak ndhernou teku za vletem do skalnho labyrintu uin blzk vrchol Bernhardstein, kde se ped vmi oteve chvatn panorama stolovch hor.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Me se hodit

Pro motoristy je idelnm vchodiskem parkovit u silnice S169 z Bielatalu do Pirny. O nco ble k Bielatalu se pak na kiovatce za zpadnm okrajem vesnice Langenhennersdorfu nachz autobusov zastvka (Abzweig Labyrinth Langenhennersdorf) linky VVO slo 245, kter propojuje Pirnu s Rosenthalem. Frekvence spoj je v zimnm obdob nzk. Bhem hlavn sezony se situace me zmnit a nen vylouena ani lep provzanost se spoji z Knigsteinu i naeho Dnskho Snnku. Jzdn dy si ppadn nastudujete zde www.vvo-online.de.

Zkladn informace o skalnm labyrintu vm poskytne web Saskho vcarska. Na strnkch zrove objevte dal skvl tipy k vletm na nmeck stran Labskch pskovc.

Podrobnosti o pskovcovm labyrintu i mn znmch vletnch clech v okol blzkho dvoumst Bad Gottleuba-Bergiessel zskte zde.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.